Kurban Tebliği

GELENEKSEL GARANTİ MARKASI YÖNETMELİĞİ

KURBAN TEBLİĞİ

14.09.2013 / Rev. 01

AMAÇ

Madde 1 – Bu Tebliğin amacı, Geleneksel Garanti Markası yönetmeliğine göre sertifikalandırılacak kurbanlık hayvanların taşıması gereken ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Tebliğ, kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kapsar.

DAYANAK

Madde 3 – Bu Tebliğ, tüm hakları Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait olan Türk Patent Enstitüsü’nün 2012/81860 sayılı tescil kaydı ile koruma altında olan Geleneksel Garanti Markası Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 – Bu Tebliğ’de geçen;

Kurban: Kurban Bayramı, adak, akîka gibi dinî inanç gereği kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanı,

Adak: Bir arzunun gerçekleşmesi için Allah’ın rızasını elde etmek maksadıyla bir hayvanı kesmek taahhüdünü,

Akîka: Çocuk arzunun gerçekleşmesi durumunda kurban edilebilir hayvanların kesilmesini,

Küçükbaş hayvan: Koyun ve keçiyi,

Büyükbaş hayvan: Sığır ve türleri ile deveyi,

Kurban Bayramı: Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10’nuncu, 11’inci, 12’inci ve 13’üncü günü ifa edilen bayram günlerini,

Kurban kesim günleri: Kurban, Kurban Bayramın ilk üç gününü,

Yem: tabiatta kendiliğinden yetişen veya insanlar tarafından tarım kimyasalı eklenmeden yetiştirilen ve hayvanlar tarafından yenilebilen her türlü bitkiyi,

Tabiî dölleme: Dişi ve erkek hayvanın tabiatları gereği zamanda kendi arzularıyla çiftleşmesini,

Hayvansal ilaç: Çeşitli gerekçelerle hayvana antibiyotik, hormon vb sentetik kimyasalları,

ifade eder.

TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Madde 5

a) Hayvan hiçbir yapancı ırk veya başka bir türle melezlenmemiş geleneksel tür olmalıdır.

b) Hayvan tabiî dölleme dışında yapay yollarla döllenmemiş olmalıdır.

c) Hayvanlar ağır kış koşulları dışında; ağıl, ahır veya besihanelerde mahkûm edilerek, fıtri yapısının gerektirdiği özgür beslenmesini ihlal edici hiçbir eylemde bulunulmamalıdır.

d) GDO’lu bitki veya tohumları, dışkı, sentetik maddeler gibi tabiî olmayan ürünlerle beslenmemelidirler.

e) Hayvanın kendi türü veya başka türlerin kan ve diğer parçaları hangi yöntemle elde edilirse edilsin, işlem görerek veya görmeksizin yemlerine karıştırılamaz.

f) Hayvanlar kirli sularla beslenemez.

g) Hayvan, daha fazla kilo alması gibi amaçlarla sentetik ilaç, hormon, kireç ve aşırı tuz yedirmek gibi yöntemlere maruz bırakılamaz.

h) Hayvan kapalı bir mekânda tek başına veya topluca mahkûm edilemez, dayak ve benzeri hiçbir zulme maruz bırakılmaz.

i) İster bulaşıcı olsun isterse de olmasın hiçbir hastalık taşıyamaz.

HAYVANIN KESİMİ

Madde 6 – Hayvanlar kesmesini bilen tecrübeli kişilerce, yere yatırılıp, İslam’ın belirlediği esaslara uygun kesilir. Kesim sırasında hangi voltajda olursa olsun, elektrik akımı verilip şoklanamaz, başına vurulup bayıltılamaz, uyuşturucu ve sakinleştirici verilemez.

İADE HAKKI

Madde 7 – Hayvan kesildiğinde herhangi bir hastalık taşıdığına dair ehlince bir bulguya rastlanmış ise veya özellikle ciğerlerinde açık bir hastalık emaresi taşıyor ise, hayvanın etlerinin imha sorumluluğu satıcıya aittir. Bu durumda satıcı aldığı bedel ile birlikte alıcının kestirme maliyetlerini karşılamakla mükelleftir. Satıcı, hayvanın kurban olma şartlarını taşıdığı bilgisi de dâhil olmak üzere Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nden onay alınmış bir taahhütnameyi hayvanla birlikte alıcıya teslimle mükelleftir. Alıcı hayvanı kestiği anda ortaya çıkan sağlık sorununu satıcıya hemen bildirmek ve ehlinden yazılı rapor almak zorundadır.

ETİKETLEME

Madde 7 – Her hayvan satışa arz edildiğinde, üzerinde yapışkan olmayan etiketlerde, hayvanın cinsi, beslenme biçimi, döllenme şekli, yaşadığı yöre, fiyatı, naklediliş süreç ve biçimi hakkında bilgilere yer verilmesi zorunludur.

YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

Madde 9 – Bu Tebliğ, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girer. Tebliğ ve değişiklik hükümleri www.geleneksel.com.tr internet adresinde yayınlanır.

YÜRÜTME

Madde 10 – Bu Tebliğ’in yürütmesi, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Yönetim Kurulu’nca yapılır.